Regulamin strony internetowej 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem timagio.com (dalej zwany „Serwisem”).
 2. Serwis prowadzony jest przez Mateusz Wróbel
  przedsiębiorca   wpisany   do   Centralnej   Informacji   i   Ewidencji   o
  Działalności Gospodarczej pod firmą: Ekslibris.net Mateusz Wróbel z
  siedzibą   w  Lubartów   21-100,      Zwycięstwa   14,   NIP:   6912362440,
  REGON   060704295.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje użytkownika do przestrzegania jego postanowień.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Mateusz   Wróbel
przedsiębiorca   wpisany   do   Centralnej   Informacji   i   Ewidencji   o
Działalności Gospodarczej pod firmą: Ekslibris.net Mateusz Wróbel z
siedzibą   w  Lubartów   21-100,   Al.   Zwycięstwa   14,   NIP:   6912362440,
REGON   060704295.

1.2. Dane kontaktowe Administratora: telefonicznie (+48) 535-055-295 oraz adres e-mail: wrobel.mateusz@gmail.com.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

2.2. Cele przetwarzania danych osobowych obejmują: [określenie celów przetwarzania danych, np. świadczenie usług, obsługa zapytań, marketing].

2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z określonych funkcji Serwisu.

 1. Prawa użytkowników

3.1. Użytkownicy Serwisu mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.2. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i praw użytkowników znajduje się w Polityce Prywatności Serwisu.

KONSTYTUCYJNE PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Użytkownicy Serwisu mają prawo do wolności słowa, prywatności, oraz ochrony swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakazane jest publikowanie treści sprzecznych z prawem, obraźliwych lub naruszających prawa innych osób.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa polskiego oraz do poszanowania praw innych użytkowników.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności

1.1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności Serwisu, która określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookie. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem [link do Polityki Prywatności].

1.2. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

 1. Pliki cookie

2.1. Serwis może używać plików cookie w celu zapewnienia lepszej jakości usług, analizy ruchu na stronie oraz personalizacji treści.

2.2. Więcej informacji na temat plików cookie oraz możliwość zarządzania nimi znajduje się w Polityce Prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

3.2. Cele przetwarzania danych osobowych, rodzaje przetwarzanych danych oraz prawa użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

 1. Newsletter

4.1. Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera Serwisu, w celu otrzymywania informacji marketingowych oraz aktualności.

4.2. Zapisując się do newslettera, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera.

4.3. W każdym przesłanym newsletterze użytkownik ma możliwość wypisania się z subskrypcji, korzystając z dostępnego linku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, informując o tym użytkowników poprzez publikację nowej wersji regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami prawa polskiego.